Privacy

Privacyverklaring
Verwerking en registratie van persoonsgegevens door JongeGrond | RentMr.
Versie: 2.0
Datum: 02-10-2019
JongeGrond | RentMr. (hierna: RentMr.) is verantwoordelijk voor de registratie / verwerking van persoons- / bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens:
RentMr.
Mailadres info@rentMr.nl
Websites: www.RentMr.nl en www.JongeGrond.nl
KvK registratie onder nummer 68106467

2. Persoonsgegevens die wij registeren
RentMr. registreert enkel gegevens van natuurlijke en rechtspersonen waar zij opdrachten voor uitvoert of opdrachten aan geeft.
De navolgende gegevens worden geregistreerd:
– Bedrijfsnaam, Voornaam, -letters, en achternaam;
– Adresgegevens en bankrekeningnummers;
– Telefoonnummers (mobiel en/of vaste aansluiting);
– Mailadressen.

2A Verwerkingsdoelen
RentMr. verwerkt de hiervoor genoemde gegevens met de volgende doelen:
– het voldoen aan wettelijke verplichtingen van Rijks- , Provinciale en Gemeentelijke overheden;
– het aannemen of verstrekken van opdrachten voor uit te voeren werkzaamheden;
– het informeren van bedrijven t.b.v. het ontvangen of afleveren van producten, facturen;
– het afhandelen van betalingen;

3. Delen van persoonsgegevens met derden
RentMr. verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4. Bewaartermijn
RentMr. bewaart gegevens van personen en bedrijven. Er is in beginsel geen limiet aan de duur van de bewaarperiode van deze persoonsgegevens, tenzij het verzoek van het bedrijf of de particulier wordt ontvangen om deze gegevens te vernietigen. Na gemiddeld 5 jaar wordt de complete financiële administratie opgeschoond en vernietigd.

5. Dataverlies
RentMr. spant zich maximaal in om de gegevens van de klant veilig op te slaan. Zij heeft daartoe een uitgebreid en actueel antivirusprogramma. RentMr. maakt backups op een beveiligde ‘time-machine’ in eigen beheer. Als RentMr. constateert dat er gegevens ontvreemd zijn worden de betrokkenen binnen 24 uur op de hoogte gesteld;

6. Cookies
RentMr. maakt zelf geen actief gebruik van cookies op de websites. Wel worden vergelijkbare technieken gebruikt om het aantal bezoeken op de website te registreren. Deze registraties zijn niet te herleiden op persoonsniveau of IP-adressen van bezoekers van de website.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RentMr. en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u registreren in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de registratie van uw persoonsgegevens sturen naar info@rentMr.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs op verzoek te tonen (expliciet: niet te overhandigen). Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. RentMr. wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Hoe wij persoonsgegevens verwijderen
RentMr. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rentMr. Wij verwijderen uw gegevens door digitale vernietiging (verwijdering uit digitale bestanden) en/of analoge vernietiging (versnipperen / vernietigen van fysieke documenten).